Felvételi eljárás a 9. évfolyamra

Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium
(HÉvíz, Park u. 9.)

 

OM azonosító:           037640

Címe:                         8380 Hévíz, Park u. 9.

Intézményvezető:       Nagy Boldizsár

Beiskolázási felelős:  Nagy Boldizsár

Tankerület:                Nagykanizsai Tankerületi Központ

Szervezeti egység kód:  ZB 1101

Telefon/fax:           83/340-700, 340-701

Honlap:                 biboistvangimnazium.hu

E-mail:                  bibo.agsz@gmail.com,

                               info@biboistvangimnazium.hu

 

Gimnáziumi osztályok

Belső kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

Egyéb információ

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…)

Felvehető létszám

1001

Általános tantervű

angol, német

 

27

1002

Emelt szintű nyelvi

1. nyelv: angol

2. nyelv: német vagy      spanyol

angol tantárgyból emelt óraszámú oktatás

27

 

Nyílt tanítási napok ideje:

2023. november 17. (péntek)

                        8:45-12:20-ig    tanítási órák látogatása

                                                   interaktív tantárgyi foglalkozások

                        12:30-tól intézményvezetői tájékoztató

2023. november 29.(szerda)

                        8:45-13:10-ig    tanítási órák látogatása

                       13:10-től intézményvezetői tájékoztató

A gimnázium bemutatását és a felvételivel kapcsolatos aktuális információkat az iskola honlapján (www.biboistvangimnazium.hu) találhatják az érdeklődők.

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított:     igen

 

Az írásbeli vizsgákra a jelentkezési határidő:    2023. november 30.

 

A felvételi vizsga időpontja:

Írásbeli vizsgák:

Minden jelentkező tanulónak központi írásbeli:
                                          2024. január 20.     10:00

Pótló írásbeli vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni:           

                                          2024. január 30.     14:00

Helye: Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium (Hévíz, Park u. 9.)

 

Szóbeli vizsgák:

Emelt szintű nyelvi évfolyam:    2024. március 5.  14:00

9. évfolyamra jelentkezők:          2024. március 6.  14:00

Az emelt szintű nyelvi és általános tagozatra is jelentkezők szóbeli vizsgája:

2024. március 5. 14:00

Pótló szóbeli vizsga azoknak, akik az előző szóbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni:                                                                        2024. március 13.   13:30

Helye: Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium (Hévíz, Park u. 9.)

 

Az iskolába a felvételi jelentkezési határidő: 2024. február 21.

A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az Értékelő lap másolatát!

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanu­lási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Az érintett tanuló esetén a szülő kérésére, a szakértői vélemény alapján az igazgató határozatba foglalja a felvételi során alkalmazott kedvezményeket.

 

A felvétel feltételei:

A tanulók jelentkezésekor az általános iskolai tanulmányi eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika.

A hozott pontszámok és a szerzett pontok alapján a tanulókat rangsoroljuk.

 

A felvételi vizsga követelményei:

A felvételi írásbeliből és szóbeliből áll.

Az írásbelin az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó kö­zépfokú iskolák számára készített központi matematika és anyanyelvi feladatlapokat kell kitölteni.

 

Szóbeli az emelt szintű angol nyelvi osztály:

Az angol szóbeli meghallgatás célja a tanulók általános fellépésének, viselkedésének, idegen nyelvi kommunikációs készségének illetve alapvető tájékozottságának felmérése.

A meghallgatáson az utasítások és minden kommunikáció angolul zajlik.

A meghallgatás három részből áll:

  •  
  • Egy rövid szöveg elolvasása és az adott témáról kérdések alapján társalgás.
  • 2-3 bemelegítő kérdés és a mellékelt témakörökből legalább kettő érintése.
  • A tanulók két képet húznak, és eldönthetik, hogy melyikről szeretnének beszélgetni. A kép alapján történő rövid önálló beszéd illetve kérdésekkel támogatott beszélgetésre kerül sor.

Témakörök (angol nyelv): Család; Lakás; Iskola; Szabadidő; Házi munka; Öltözködés, ruházat; Utazás; Olvasás; Barátok; Étkezések; Orvosnál – egészség; Mit mutatnál meg egy turistának a lakhelyeden vagy ott ahol iskolába jársz?; Évszakok, időjárás; Mit szeretnél megnézni a célnyelvi országban?; Napirend, hétvége, ünnepek

Szóbeli az általános tantervű osztály:

A szóbeli elbeszélgetésen egy rövid szöveg kiválasztása után az adott szöveghez kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. Ezek a kérdések a szöveg megértésére vonatkoznak illetve a szöveg témájával kapcsolatosak. Sem a szöveg, sem a kérdések nem köthetők konkrét tárgyakhoz, csak a jelentkezők életkorának megfelelő általános műveltséghez, világismerethez.

Célja: A tanuló kapcsolatteremtő képességének, tájékozottságának, logikus gondolkodásának, kifejezőkészségének felmérése.

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

Együttesen értékeljük a hozott és az írásbeli és szóbeli szerzett pontok összegével a tanulók teljesítményét. Az elérhető maximális pontszám az emelt szintű nyelvi osztályban hozott pontokból 50 pont ((2(félév)*5(tantárgy)*5 (érdemjegy))=50 pont, az írásbelin 100 pont és a szóbelin 50 pont. Az általános tantervű osztályban hozott pontokból 75 pont (hozott pontszám: 50*1,5=75), az írásbelin 100 pont és a szóbelin 25 pont szerezhető.

Pontegyenlőség esetén elsősorban az írásbeli, másodsorban a hozott pontok számát vesszük figyelembe.

Amennyiben a felvételi eljárás során kialakult pontszámok, illetve a hozott és szerzett pontszámok alapján felállított rangsorolás után pontazonos­ság áll fenn, előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a Keszthelyi járás területén található (20/2012. EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése alapján)

 

További információk:

A gimnáziumban elsősorban felsőfokú tanulmányokra készítünk fel. A képzés az általános tantervű gimnáziumban 4 éves. Az első két évben általános jellegű képzés folyik.

A 11. évfolyamtól a tanulók emelt szinten tanulhatják az általuk választott, a továbbtanulás szakirányának megfelelő tantárgyakat. Az iskola sajátosságai közé tartozik, hogy az idegen nyelvek oktatására már a 9. évfolyamtól magas óraszámot biztosít. A választott tantárgyak között bármilyen, az addig tanult tantárgy szerepelhet.

Az emelt szintű nyelvi tagozatra jelentkezők képzése 5 éves. Ennél a képzésnél a második idegen nyelvként a német nyelv és a spanyol nyelv közül lehet választani.

Az iskola és a hévízi sportszakosztályok között szoros kapcsolatot tartunk fenn.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program