Pályázatok

TÁMOP - 3.1.7-11/2-2011-0462

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához és honosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes referencia-területekhez sorolhatók, de akár több referenciaterületen is kínálnak adaptálható mintákat.

A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció segítségével kell folyamatosan biztosítani. A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is. 

A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól.

-    A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.
-    A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer
-    A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus

TÁMOP - 3.1.7-11/2 pályázat pedagógus-továbbképzési és mesterképzési programjai, valamint a képzésben résztvevő tanárok:

Időpontok

Továbbképzési programok

Résztvevő pedagógusok

április 23-24

A referencia-intézmény működéséhez szükséges szervezeti,oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása

Nagy Boldizsár, Imeli István, Szivós Gábor

május 02-03

Hálózati együttműködések és kapcsolatok

Nagy Boldizsár, Imeli István

május 17-18

PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció

Nagy Boldizsár, Imeli István

május  24-26

Felkészítés a mentorálás mesterségére

Nagy Boldizsár, Imeli István

augusztus 27-29

A digitális médiaműveltség  és korszerű internetes lehetőségek alkalmazása a netgeneráció oktatásában és a pedagógusok horizontális együttműködésében

 

Arányiné Németh Márta, Bakos Judit, Cseke Júlia, Elekes Lívia, Fraller Csaba, Gál Tamás, Dr.Horváthné Bolla Györgyi, Horváth Károlyné, Imeli István, Krizbai Csilla, Nagy Boldizsár, Péter Csaba, Podhradszkyné Keserű Tímea, Rónaky Attiláné, Szivós Gábor, Szivósné Terbe Márta, Tar Ferenc,  Zámbó Andrea

Projektvezető: Nagy Boldizsár igazgató

Pályázatok